Временска прогноза
No data available
Београд
--- °C
Weather details

На основу Устава Републике Србије, Закона о удружењима, чл. 12. и 78. (»Службени лист РС«, бр.51/09 од 14.07.2009.године) и чл. 39. став 2, Статута Друштва пчелара „Београд“, бр. 212-1-28/2000 од 14. 02 2000. године, на скупштини Друштва пчелара «Београд» одржаној 19. 02. 2011. године, усвојен је следећи

СТАТУТ ДРУШТВА ПЧЕЛАРА „БЕОГРАД“

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Друштво пчелара „Београд“ (у даљем тексту: Друштво) је добровољна, невладина, нестраначка, недобитна организација заснована на слободи удруживања пчелара и других заинтересованих лица, основано ради остваривања и унапређења заједничких интереса у области развоја и заштите пчеларства, стручног и научног образовања и усавршавања и производње и промета пчелињих производа, пчеларске опреме, прибора, репроматеријала и лекова.

Члан 2.

Назив Друштва је: Друштво пчелара „Београд“

Седиште Друштва је у Београду, ул. Молерова број 13.

Назив Друштва исписује се на српском језику ћириличним писмом.

Назив Друштва употребљава се у правном саобраћају у облику у коме је уписан у регистар.

Друштво мое да има једну или више подружница. Одлуку о оснивању подружница доноси Скупштина.

Члан 3.

Друштво има својство правног лица.

Члан 4.

Друштво има печат округлог облика, пречника 30мм, са текстом по ивици печата садржине: “Друштво пчелара „Београд“. У средини печата је знак пчеле.

Друштво има штамбиљ правоугаоног облика на коме се испод знака пчеле налази исписан назив: Друштво пчелара „Београд“, број____, датум____, Београд, Молерова 13.

Члан 5.

Друштво има свој знак величине 25x30мм, графички обликован да симболизује ћелију пчелињег саћа у коју је уписан текст: Друштво пчелара „Београд“.

Члан 6.

Друштво има заставу жуте боје, односа страна 1:2, са текстом исписаним плавом бојом на горњој ивици: „Друштво пчелара Београд“. У средини заставе је знак Друштва.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДРУШТВА

Члан 7.

Циљеви и задаци Друштва су:

 • развој и унапређење пчеларства;
 • узгој и селекција матица и очување домаће расе пчела;
 • подстицање развоја науке и стручне мисли о пчеларству и пчеларске праксе и стручно образовање пчелара и пчеларског подмлатка;
 • подстицање удруживања пчелара у пчеларске организације и Савез пчеларских организација Србије;
 • организовање и подстицање организовања пчеларских сајмова, изложби и смотри пчелињих производа, пчеларске опреме, репроматеријала и лекова у пчеларству;
 • очување и унапређење животне средине;
 • сарадња са привредним и задружним друштвима, привредним коморама и задружним савезима и предузетницима и другим одговарајућим удружењима ради подизања и унапређења медоносне флоре, производње и организовања промета пчелињих производа и пчеларске опреме, репроматеријала и лекова у пчеларству
 • здравствена заштита пчела и заштита пчела од штеточина;
 • штампање и издавање пчеларске литературе, сталних и повремених часописа, билтена, брошура и пропагандног материјала;
 • увођење стандарда за препознавање квалитетног српског меда и других пчелињих производа и њихово брендирање (српски мед, српски восак, српски полен, српски прополис, српски млеч и др.);
 • иницирање, предлагање доношења и учествовање у изради одређених програма, мера и прописа у области пчеларства и промета пчелињих производа;
 • организовање стручних екскурзија у Србији и иностранству и посетâ другим пчеларским организацијама и пчелињацима појединаца;
 • иницирање, предлагање доношења и учествовање у изради програма у оквиру школског система ради образовања кадрова за рад у пчеларству и њихову специјализацију;
 • организовање конгреса, симпозијума, семинара, саветовања, форума и других научних и стручних скупова научних и стручних радника и пчелара ради комплекснијег разматрања појединих важних научних, стручних и других питања од интереса за развој и унапређење пчеларства;
 • организовање међународних скупова и учешће на тим скуповима у другим државама и сарадња и размена искустава са међународним организацијама у области пчеларства и пчеларским организацијама у другим државама;
 • подстицање организовања посебних удружења или групација у оквиру Савеза пчеларских организација Србије (узгајивача матица, произвођача српског меда и других пчелињих производа, произвођача пчеларске опреме, репроматеријала и лекова, апитерапеутских институција и других сличних удружења или групација);
 • медијско и на други начин подстицање становништва на повећану употребу пчелињих производа;
 • оснивање пчеларских задруга и других привредних друштава и организација ради остваривања циљева Друштва;
 • обављање свих осталих послова и активности који на било који начин могу допринети развоју пчеларства и бољем образовном, материјалном и другом положају чланова Друштва;
 • обављање и других послова непосредно везаних за остваривање утврђених циљева овим Статутом.

Друштво је самостално у остваривању својих циљева и задатака.

III ОСТВАРИВАЊЕ АКТИВНОСТИ И ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ

Члан 8.

Друштво може да врши све активности којима се остварују циљеви утврђени овим Статутом.

Друштво може непосредно да обавља и привредну и другу делатност којом се стиче добит у складу са Законом којим се уређује класификација делатности, ако:

a) је делатност у вези са циљевима Друштва;

б) је делатност предвиђена овим Статутом;

в) се делатност обавља у обиму потребном за остваривање циљева Друштва.

Делатност из претходног става уписује се у Регистар привредних субјеката и обавља се у складу са прописима којима је уређена област у које спадају активности које се обављају.

Друштво може отпочети са непосредним обављањем делатности из става 2, овог члана, тек након уписа делатности у Регистар делатности из става 3, овог члана.

Члан 9.

Друштво остварује активности утврђене овим Статутом у складу са законом и другим општим актима Друштва.

Члан 10.

Привредне и друге делатности које Друштво може да обавља су:

 • организовање пчеларских сајмова, изложби, смотри и других сличних манифестација пчелињих производа, препарата на бази пчелињих производа и пчеларског прибора и опреме, репроматеријала и лекова за здравствену заштиту пчела, пчеларске литературе и сличних производа;
 • штампање и издавање пчеларске литературе, сталних и повремених стручних часописа, билтена, брошура и пропагандног материјала;
 • рекламирање;
 • организовање конгреса, семинара, симпозијума и стручних скупова научних и стручних радника и пчелара
 • посредовање у промету и промет пчелињих производа и пчеларског прибора и опреме, репроматеријала и лекова и пчеларске литературе;
 • производња пчеларског прибора и опреме и репро материјала.
 • Формирање лабораторије за испитивање пчелињих производа, ако испињава закпном прописане усливе;
 • Формирање расадника за узгој медоносног биља;
 • Формирање центра за узгој матица;
 • Организовање и рад властите библиотеке;
 • По потреби организује радио и ТВ емисије из области пчеларства, а у сарадњи са заинтересованим радио и ТВ станицама
 • Утврђује један дан у години за размену стручне литературе, часописа, прибора, алата и празних кошница.
 • Друштво негује пчеларске традиције, а у оквиру тога обележава Дан Друштва 12. новембар, утврђује дан сећања на умрле заслужне чланове, поставља и посећује спомен обележја истакнутих чланова и значајних догађаја из области пчеларства, организује и друге прославе;
 • Прикупља експонате и формира музејску поставку самостално или у сарадњи са другим институцијама и одређује Дан завештања пчеларског прибора и друге имовине
 • Издаје свој интерни часопис за практично пчеларство „Београдски Пчелар“.

Делатност коју Друштво може да обавља, сходно својим циљевима, а која је предвиђена и овим Статутом је делатност са шифром 0149 (узгој осталих животиња - узгој пчела и производња меда и пчелињег воска, сходно Закону о класификацији делатности и регистру јединица разврставања).

Друштво може да обавља и све остале привредне и друге делатности које су у вези са пчеларством и прописане су у ставу 1 члана 10 овог Статута, а које су у Закону о класификацији делатности и регистру јединица разврставања означене као: услуге у узгоју животиња, осим ветеринарских услуга, производња готове хране за узгој животиња, производња радне одеће, производња осталих одевних предмета и прибора, производња резане грађе, производња амбалаже од дрвета, производња осталих производа од дрвета, издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација, издавање часописа и сличних периодичних издања, остала издавачка делатност, производња сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање, производња осталих разноврсних производа, посредовање у продаји пољопривредних сировина, живих животиња, текстилних сировина и полупроизвода, трговина на велико зрнастим производима, семењем и храном за животиње, трговина на велико живим животињама, трговина на велико пољопривредним машинама, прибором и справама, укључујући и тракторе, остала трговина на велико, остала трговина на мало у продавницама мешовите робе, остала трговина на мало у специјализованим продавницама, трговина на мало у продавницама које поштом достављају наручену робу, трговина на мало на тезгама и пијацама, остала трговина на мало изван продавница, складишта и стоваришта, истраживање тржишта и испитивање јавног мнења, приређивање сајмова, остале услуге рекламе и пропаганде, образовање одраслих и остало образовање на другом месту непоменуто.

Члан 11.

Остварену добит од привредне или друге делатности Друштво може употребљавати само за остваривање циљева Друштва и ту добит не може расподељивати својим оснивачима односно члановима, члановима органа Друштва, запосленима или са њима повезаним лицима.

Део остварене добити из претходног става може се употребљавати за покриће неопходних трошкова учињених у остваривању делатности из које се остварује добит (лични и материјални трошкови, закуп простора и слично).

Члан 12.

Друштво у правном промету са трећим лицима у обављању својих делатности иступа у своје име и за свој рачун.

Друштво може у правном промету са трећим лицима, на захтев и по овлашћењу појединих чланова, иступати као комисионар или као заступник, у складу са законом и овим Статутом.

Када Друштво у правном промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун, за обавезе одговара само Друштво по начелу потпуне одговорности.

Када Друштво у правном промету иступа као комисионар или заступник, за настале обавезе одговара члан у складу са законом и овим Статутом.

IV ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ

Члан 13.

Чланство у Друштву могу стећи пчелари и друга заинтересована лица.

Извршни одбор Друштва, или други од њега овлашћени орган Друштва, утврђује да ли кандидат за чланство испуњава услове за удруживање у Друштво, на основу овог Статута и одлука Извршног одбора Друштва или Скупштине Друштва.

Члан 14.

Чланство у Друштву стиче се на основу изјаве о приступању (удруживању) односно учлањењу у Друштво у складу са Законом о удружењима и овим Статутом.

Члан 15.

Чланови Друштва имају једнака права и обавезе.

Права и обавезе чланова Друштва су:

 • да се слободно удружују у Друштво и иступају из Друштва;
 • да остварују циљеве Друштва;
 • да у свом раду поштују и примењују одредбе овог Статута и друга општа акта и одлуке Друштва;
 • да бирају и буду бирани у органе Друштва и активно учествују у раду органа Друштва;
 • да усклађују своје интересе са интересима других чланова Друштва;
 • да се у свом раду и пословању придржавају пчеларске етике и пчеларског Кодекса;
 • да буду обавештени о раду Друштва и његових органа на начин прописан одлукама Извршног одбора Друштва;
 • да подстичу удруживање што већег број пчелара и других заинтересованих лица у Друштво и Савез пчеларских организација Србије;
 • да активно покрећу питања од интереса за остваривање циљева Друштва код органа Друштва, државних органа, привредних комора и задружних савеза;
 • да редовно плаћају чланарину Друштву.

Члан 16.

Чланство у Друштву престаје:

 1. на основу писмене изјаве о иступању из Друштва;
 2. искључењем из Друштва;
 3. престанком рада Друштва;

4. брисањем из евиденције (умрли чланови и чланови који не плаћају чланарину дуже од шест месеци).

Члан Друштва не може иступити из Друштва у току године док не измири све своје финансијске и друге обавезе према Друштву (тачка 1 из претходног става).

Члан Друштва може бити искључен из Друштва ако не остварује циљеве Друштва у дужем периоду, битно повреди одредбе овог Статута или других општих аката Друштва или пчеларске етике, или не измирује финансијске и друге обавезе према Друштву.

Члан Друштва, након искључења из Друштва, има право жалбе, у писаном облику, Извршном одбору Друштва у року од 15 дана од достављања одлуке Дисциплинске комисије.

Члан 17.

Члан Друштва плаћа годишњу чланарину Друштву.

Члан домаћинства члана Друштва, који плаћа породичну чланарину, постаје породични члан Друштва.

Одлуку о врсти и висини чланарине доноси Извршни одбор Друштва.

Члан 18.

Друштво води сталну евиденцију својих чланова која садржи: име и презиме, годину рођења, јединствени матични број грађана, место пребивалишта односно боравишта, тачну адресу, број телефона, занимање, број и тип кошница, од када је члан пчеларске организације и место (катастарска општина) зимовника са катастарским бројем парцеле.

V САРАДЊА ДРУШТВА

1. Сарадња у земљи

Члан 19.

Ради остваривања циљева Друштва, Друштво остварује сарадњу са члановима Друштва, државним органима, научним установама и стручним организацијама, привредним и задружним друштвима, привредним коморама и задружним савезима, удружењима и невладиним организацијама које могу да допринесу остваривању циљева Друштва и са њима може закључивати разне врсте уговора.

Члан 20.

Друштво је удружено у Савез пчеларских организација Србије.

Члан 21.

Друштво се може удруживати или оснивати и друга удружења и невладине организације ако то удруживање односно оснивање доприноси оствaривању циљева Друштва.

2. Сарадња у иностранству

Члан 22.

Друштво остварује и развија контакте и сарадњу са пчеларским организацијама и њиховим асоцијацијама у другим државама и међународним пчеларским организацијама и са њима може закључивати уговоре о сарадњи, размени искустава, стручном усавршавању пчелара и организовању међународних пчеларских манифестација.

Члан 23.

Друштво може оснивати и бити члан међународних пчеларских и других организација.

VI ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ У РАДУ ДРУШТВА

Члан 24.

Рад Друштва је јаван.

Ради остваривања јавности у раду, органи Друштва стављају на увид, на погодан начин, члановима и другим заинтересованим лицима овај Статут и друга општа акта, извештаје и друге податке, годишњи финансијски план и финансијски извештај, и одлуке о статусним променама, а по потреби обавештавају јавност о свом раду и путем штампаних и електронских медија, саопштењима за јавност, одржавањем конференција за штампу и слично.

Члан 25.

Седнице органа Друштва су јавне.

Позив за седницу скупштине Друштва, заједно са предлогом дневног реда, ставља се на увид свим члановима Друштва најмање 15 дана пре одржавања седнице Скупштине, на начин који одреди Извршни одбор.

Одлуке органа Друштва су доступне свим члановима Друштва.

Само у изузетним случајевима, када се ради о привредним, пословним или комерцијалним пословима од веома велике важности за Друштво и другим посебно важним стварима за Друштво, поједине седнице, одлуке, подаци и друга акта могу бити проглашени за „пословну“ односно „службену“ тајну.

Одлуку о проглашењу пословне или службене тајне из претходног става доноси Извршни одбор Друштва.

VII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ, ОРГАНИ ДРУШТВА, ЊИХОВ САСТАВ И ОВЛАШЋЕЊА

Управљање Друштвом и органи Друштва

Члан 26.

Чланови Друштва управљају Друштвом преко органа Друштва.

Члан 27.

Органи Друштва су:

1) Скупштина;

2) Извршни одбор;

3) Надзорни одбор;

4) Председник Друштва;

5) Дисциплинска комисија.

1. Скупштина Друштва

Члан 28.

Скупштина је највиши орган Друштва.

Скупштину чине сви чланови Друштва.

Члан 29.

Скупштина Друштва одржава редовне и ванредне седнице.

Редовна седница Скупштине се одржава једном годишње и мора се одржати најкасније до 31. марта сваке године, а ванредна по потреби.

Члан 30.

Скупштина се може одржати ако је на седници присутно више од половине чланова Друштва.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова Скупштине.

Присутност чланова на седници Скупштине утврђује верификациона комисија, коју бира Скупштина од присутних чланова Скупштине.

Члан 31.

Ако на седницу Скупштине у заказано време не дође довољан број чланова Скупштине, седница Скупштине се одлаже за један сат. По истеку једног сата седница Скупштине се одржава са присутним бројем чланова Скупштине, а Скупштина одлучује, у овом случају, двотрећинском већином присутних делегата Скупштине.

Члан 32.

Скупштину сазива председник Друштва, на основу одлуке Извршног одбора.

Председник Друштва је дужан да сазове ванредну седницу Скупштине по захтеву Надзорног одбора, најмање једне трећине чланова Извршног одбора или најмање трећине чланова Друштва, ако захтев за њено сазивање поднесу у писаном облику.

Уколико председник Друштва не сазове ванредну седницу Скупштине у року од 30 дана од дана подношења захтева из претходног става, предлагач је овлашћен да сам припреми и сазове седницу Скупштине.

Члан 33.

Извршни одбор утврђује предлог дневног реда за седницу Скупштине.

Члан 34.

Скупштином председава председник Друштва уз помоћ два члана Скупштине у радном председништву.

Скупштина бира записничара и два оверивача записника.

О раду Скупштине води се записник.

Записник потписују председник Друштва и оверивачи записника.

Члан 35.

Пословником о раду могу се ближе утврдити правила рада Скупштине.

Члан 36.

Скупштина Друштва на редовним седницама усваја Статут Друштва, његове измене и допуне, финансијски план, пословник о раду, бира и разрешава чланове, председника и заменика председника Извршног и Надзорног одбора и председника Дисциплинске комисије, председника Друштва, доноси Правилник о установљавању и додељивању признања и награда и Правилник о одговорности чланова Друштва, одлучује о удруживању у друге савезе и о међународној сарадњи и оснивању међународних пчеларских организација, о усвајању годишњег плана рада и годишњег финансијског извештаја Друштва, разматра и усваја извештаје о раду, доноси одлуке о привредним и другим делатностима којима Друштво стиче добит, одлуке о статусним променама и престанку рада Друштва, утврђује и доноси смернице за рад својих органа.

Скупштина Друштва одлучује и о другим питањима везаним за остваривање циљева Друштва.

Скупштина може, ради остваривања циљева Друштва, формирати повремена или стална радна тела.

Члан 37.

Скупштина Друштва на ванредним седницама разматра и одлучује о питањима везаним за остваривање циљева Друштва чије решавање не трпи одлагање.

2. Извршни одбор

Члан 38.

Извршни одбор је извршни орган Скупштине Друштва.

Извршни одбор има 25 (двадесетпет) чланова.

Председник Друштва је по функцији члан Извршног одбора.

Предлози за чланове Извршног одбора утврђују се из редова чланова Друштва.

Члан 39.

Мандат чланова Извршног одбора траје четири године, без ограничења броја мандата.

Мандат чланa Извршног одбора може престати пре истека времена на који је изабран, оставком, разрешењем од стране Скупштине на предлог чланова Друштва, и опозивом од стране Скупштине Друштва ако у дужем времену, без оправдања не врши своју функцију или својим радом учини штету Друштву.

Скупштина Друштва разрешиће дужности члана Извршног одбора уколико у вршењу функције прекорачи овлашћења или не извршава савесно поверене послове, или поступа противно члану 3. став 2. Закона о удружењима.

На место разрешеног или опозваног члана Извршног одбора, Скупштина бира новог члана, чији мандат траје до истека редовног мандата разрешеног или опозваног члана Извршног одбора.

У случају смањења прописаног броја својих чланова, Извршни одбор може извршити кооптирање до једне трећине чланова.

Члан 40.

Извршни одбор ради у седницама.

Седнице Извршног одбора се одржавају према потреби.

Председник Друштва заказује седнице Извршног одбора, предлаже дневни ред, председава седницама и потписује акта која доноси Извршни одбор.

Председник Друштва је дужан да сазове седницу Извршног одбора ако то тражи, у писаном облику, најмање половина чланова Извршног одбора или Надзорни одбор.

Председник Друштва обавештава председника Надзорног одбора о плану за одржавање седнице Извршног одбора.

Члан 41.

Седница Извршног одбора може се одржати ако је седници присутно више од половине чланова Извршног одбора.

Извршни одбор одлучује већином гласова присутних чланова Извршног одбора.

Чланови Извршног одбора имају једнака права и обавезе. Приликом одлучивања у поступку доношења појединих одлука члан Извршног одбора може издвојити своје мишљење на записник ако сматра да су предложене одлуке супротне циљевима Друштва, ако сматра да су незаконите или ако сматра да њихово извршење може да нанесе штету Друштву или су противне члану 3. став 2. Закона о удружењима.

Члан 42.

Извршни одбор непосредно остварује циљеве Друштва и извршава одлуке, програме и друга акта Скупштине Друштва.

Извршни одбор утврђује предлог Статута Друштва и предлоге одлука за његове измене и допуне, предлог Пословника о раду Скупштине, предлог Правилника о установљавању признања која додељује Друштво, предлог одлука о удруживању у друге савезе и о међународној сарадњи и оснивању међународних пчеларских организација, предлог годишњег финансијског плана, предлог годишњег финансијског извештаја Друштва, одлуку о висини чланарине, одлуку о задуживању код пословних банака, одлуку о привредним и комерцијалним пословима Друштва који имају карактер општих аката, предлог одлуке о статусним променама и престанку рада Друштва, предлог извештаја о раду Друштва и његових органа и смерница за рад органа и служби Друштва.

Извршни одбор одлучује по приговору против одлуке Дисциплинске комисије о искључењу члана из Друштва.

Извршни одбор води и организује пословање Друштва између два заседања Скупштине, непосредно извршава и обезбеђује извршење закона, овог Статута и других аката, програма и уговора Друштва.

Извршни одбор одлучује о додељивању признања и награда које додељује Друштво, по потреби доноси одлуку о евентуалном образовању стручне службе Друштва и утврђује систематизацију радних места и одређује одговорно лице за књиговодствено финансијске послове. Извршни одбор бира секретара Друштва на предлог председника Друштва.

Извршни одбор обавља и друге послове утврђене овим Статутом и другим општим актима Друштва.

Извршни одбор је овлашћен да између два редовна заседања Скупштине поједина питања из делокруга рада Скупштине, осим измене Статута, регулише својом одлуком, ако је то неопходно и хитно, с тим да је дужан да о томе обавести Скупштину на првом редовном заседању.

У извршавању закона, овог Статута и других општих аката Друштва, програма, финансијског плана, уговора и одлука које доноси Скупштина, Извршни одбор доноси одлуке, закључке и заузима ставове.

Члан 43.

О раду седнице Извршног одбора води се записник који садржи битне податке о раду: дан и место одржавања, присутним и одсутним члановима Извршног одбора, дневном реду, резимираним дискусијама, издвојеним мишљењима, пуном тексту одлука, закључака и ставова Извршног одбора.

Записник потписује председник Друштва.

Записници се заводе и чувају трајно.

Члан 44.

Извршни одбор може, ради извршења послова из свог делокруга, формирати повремена или стална радна тела.

3. Надзорни одбор

Члан 45.

Надзорни одбор има три члана.

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.

Мандат чланова Надзорног одбора може престати пре истека времена на које су изабрани у случајевима који су прописани чланом 39. овог Статута за престанак мандата чланова Извршног одбора.

На место члана Надзорног одбора коме је престао мандат сагласно ставу 5. овог члана, кооптира се нови члан чији мандат траје до истека редовног мандата члана коме је престао мандат.

Члан 46.

За члана Надзорног одбора не може бити биран члан Извршног одбора или рачунополагач Друштва.

Члан 47.

Надзорни одбор ради у седницама.

Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова.

Седнице Надзорног одбора се одржавају према потреби.

Председник Надзорног одбора заказује седнице, предлаже дневни ред и председава седницама.

Акта Надзорног одбора потписују сви чланови Надзорног одбора који су учествовали у одлучивању.

Члан 48.

Надзорни одбор врши контролу законитости рада, примену овог Статута, других општих аката Друштва, као и извршење финансијског плана и другог материјално финансијског пословања и коришћења имовине Савеза.

У вршењу својих функција Надзорни одбор може да ангажује и одређена стручна лица за поједине области, вештаке .

Председник Друштва и Стручна служба Друштва (ако постоји) дужни су да Надзорном одбору пруже потребну стручну помоћ и омогуће члановима Надзорног одбора увид и коришћење потребне документације о пословању Друштва.

Надзорни одбор је овлашћен да од одговорних лица у Друштву, у поступку контроле, узима потребне изјаве.

Члан 49.

Надзорни одбор једном годишње подноси извештај Скупштини на редовном заседању, приликом усвајања финансијског плана и финансијског извештаја, о законитости и правилности коришћења финансијског плана односно имовине Друштва.

Надзорни одбор о својим налазима упознаје Извршни одбор.

Надзорни одбор је овлашћен, ако утврди незаконито пословање или ако је пословањем учињена штета Друштву или ако су поједина лица у вршењу функција у Друштву прекорачила овлашћења или не извршавају савесно поверене послове, да предложи разрешење тих лица, као и да непосредно покрене поступак пред надлежним органом ради утврђивања одговорности (дисциплинска, материјална, кривична).

Члан 50.

О раду Надзорног одбора води се записник. У погледу вођења записника и његове садржине аналогно се примењују одредбе члана 43. овог Статута.

4. Председник Друштва

Члан 51.

Председника Друштва бира Скупштина, на предлог чланова Друштва, из редова истакнутих и активних пчелара, научних, стручних или јавних радника, ако је члан Друштва, већином гласова присутних чланова Скупштине.

У случају више кандидата за председника Друштва, ако приликом избора ни један не добије већину гласова присутних чланова Скупштине, гласање се понавља за два кандидата који су добили највећи број гласова. У поновљеном случају изабран је кандидат за председника Друштва који добије већи број гласова присутних чланова Скупштине. У случају да у поновљеном избору оба кандидата имају једнак број гласова, избори се понављају.

Члан 52.

Председник Друштва организује активности Друштва и његових органа и служби на остваривању циљева Друштва и одлука и извршавању других аката које доносе органи Друштва.

Председник Друштва се стара о примени закона и овог Статута и других општих аката и одлука Друштва, потписује акта Друштва и наредбодавац је за извршење финансијског плана Друштва.

Председник Друштва одговоран је за законитост рада Друштва, његових органа и служби и за правилну примену овог Статута, других општих аката Друштва и одлука органа Друштва.

Председник Друштва представља и заступа Друштво.

Извршни одбор на предлог председника Друштва или председник Друштва могу дати овлашћење одређеном лицу, да у конкретним, тачно одређеним стварима, заступа Друштво и одређује границе овлашћења.

Заступник Друштва из претходног става дужан је да се придржава овлашћења одређених одлуком Извршног одбора односно председника Друштва.

Председник Друштва и заступник одређен на начин прописан ставом 5 овог члана, може бити само пословно способно физичко лице које има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.

Члан 53.

Приликом избора, кандидат за председника Друштва подноси програм активности Друштва о коме одлучује Скупштина приликом избора.

Члан 54.

Мандат председника Друштва траје четири године, без ограничења броја мандата.

Мандат председника Друштва може престати пре истека времена на које је изабран у случајевима који су прописани чланом 39. овог Статута за престанак мандата чланова Извршног одбора и у случају ако Скупштина не прихвати (не усвоји) извештај о пословању Друштва у претходној години.

Члан 55.

Председника Друштва, у случају одсутности или спречености да обавља послове и задатке из свог делокруга, замењује заменик председника.

5. Дисциплинска комисија

Члан 56.

Дисциплинска комисија решава спорове који настану између чланова Друштва и спорове између чланова Друштва и органа Друштва у погледу примене закона, овог Статута и општих аката Друштва, као и битну повреду овог Статута и других општих аката Друштва коју учине чланови Друштва или поједини пчелари односно органи Друштва.

Дисциплинска комисија одлучује о ништавности одлука Друштва које су донете супротно закону, овом Статуту или другом општем акту Друштва.

Дисциплинска комисија доноси одлуку о искључењу члана из Друштва ако поступа противно члану 3. став 2 Закона о удружењима.

Члан 57.

Поступак пред Дисциплинском комисијом може покренути сваки пчелар или члан Друштва односно орган Друштва, у писаном облику.

Сваки члан Друштва може покренути поступак пред надлежним судом за утврђивање ништавности одлуке органа Друштва која је донета супротно закону, овом Статуту или другом општем акту Друштва, ако је незадовољан одлуком Дисциплинске комисије, у року који утврђује Закон о удружењима.

Члан 58.

Дисциплинска комисија има пет чланова, од којих је најмање један дипломирани правник.

Чланове Дисциплинске комисије бира Скупштина.

Мандат чланова Дисциплинске комисије траје четири године.

Дисциплинска комисија може извршити кооптирање до једне трећине својих чланова.

Члан 59.

Дисциплинска комисија ради у седницама, а одлучује већином гласова својих чланова.

Седнице Дисциплинске комисије сазива председник Дисциплинске комисије.

О раду Дисциплинске комисије води се записник, који потписују сви чланови Дисциплинске комисије који су учествовали у одлучивању. Одлуке Дисциплинске комисије потписује председник Дисциплинске комисије.

Одлуке Дисциплинске комисије су обавезне за лица на која се односе.

Против одлука Дисциплинске комисије о искључењу из Друштва члан Друштва може уложити приговор Извршном одбору Друштва у року од 15 дана од дана уручења одлуке о искључењу.

Одлуке Дисциплинске комисије, осим одлука о искључењу из Друштва, су коначне и извршне.

Члан 60.

На предлог Дисциплинске комисије, Скупштина Друштва утврђује правила за поступање Дисциплинске комисије.

VIII ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

Члан 61.

За нарочите заслуге за развој и унапређење пчеларства или за вишегодишње изванредно залагање и постигнуте резултате у остваривању циљева Друштва, Друштво установљава и додељује признања и награде.

Награде су редовне и јубиларне.

Признања и награде могу се додељивати пчеларима, научним, стручним и јавним радницима и другим појединцима, пчеларским организацијама, регионалним и покрајинским савезима, другим удружењима и невладиним организацијама, члановима Друштва, привредним и задружним друштвима, привредним коморама, задружним савезима, научним институцијама и државним органима, који су својим вишегодишњим радом знатно допринели остваривању циљева Друштва.

Посебна признања и награде могу се додељивати и међународним организацијама и појединцима из иностранства.

Члан 62.

Правилником о установљавању и додељивању признања, сагласно овом Статуту, установљавају се врсте признања и награда, критеријуми за њихово додељивање, поступак предлагања кандидата и доношења одлука, органи за одлучивање, начин објављивања одлука и начин уручивања признања и награда, као и садржина трајне евиденције о додељеним признањима и наградама.

IX ИМОВИНА ДРУШТВА

Члан 63.

Имовина Друштва је у приватној својини Друштва.

Имовину Друштва чине покретне и непокретне ствари, права и новчана средства.

Имовина Друштва може се користити за остваривање циљева Друштва утврђених овим Статутом, за давање пригодних и примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем циљева Друштва (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и слично), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених и других лица ангажованих на остваривању циљева Друштва.

Члан 64.

Друштво стиче имовину од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона (у новцу и натури), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнине, дивиденди, добити од вршења привредних и других послова које Друштво обавља по основу овог Статута и на други законом дозвољен начин.

Друштво се може задуживати код пословних банака за износ средстава неопходних за остваривање циљева утврђених овим Статутом, односно финансирање инвестиционих и других програма.

Новчана средства Друштво води преко текућег рачуна код пословне банке.

Коришћење новчаних средстава врши се у складу са финансијским планом Друштва и законом.

Члан 65.

Стање имовине утврђује се сваке године пописом, са стањем на дан 31. децембра.

Члан 66.

Финансијским планом Друштва се утврђују планирани приходи по изворима, а расходи по наменама. Финансијски план се доноси за једну календарску годину. Финансијским планом се могу предвидети и средства резерве или нераспоређена средства за намене које нису довољно дефинисане приликом доношења финансијског плана.

Извршни одбор одлучује о трошењу средстава сагласно финансијском плану Друштва, као и у случајевима када финансијски план није благовремено донет (привремено финансирање).

О трошењу средстава Друштво сачињава годишњи финансијски извештај.

Члан 67.

Друштво води пословне књиге, сачињава годишњи финансијски извештај и подлеже ревизији сагласно прописима о рачуноводству и ревизији.

Вођење пословних књига Друштво уговором поверава привредном друштву или предузетнику регистрованом за ове послове.

Члан 68.

У случају престанка рада Друштва, имовином Друштва подмирују се обавезе Друштва настале у току пословања Друштва. За преостали део имовине Друштва, у случају престанка рада Друштва, као прималац имовине посебном одлуком, биће одређено домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.

Члан 69.

За своје обавезе Друштво одговара целокупном својом имовином.

Чланови Друштва и органа Друштва лично одговарају за обавезе Друштва ако поступају са имовином Друштва као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Друштво као форму за незаконите или преварне сврхе.

Чланови Друштва и органа Друштва за нанету штету или потписивање штетног уговора одговарају целокупном својом покретном и непокретном имовином, након правоснажне судске пресуде.

X СТРУЧНА СЛУЖБА ДРУШТВА

Члан 70.

За обављање стручних, аналитичких, административних, помоћних и других послова који проистичу из остваривања циљева Друштва, Друштво може основати стручну службу.

Одлуком о организацији стручне службе, на предлог председника Друштва, Извршни одбор ближе уређује организацију службе, делокруг рада, систематизацију радних места и услове за пријем радника на рад (стручна спрема, радно искуство и слично).

Члан 71.

Радом стручне службе руководи председник Друштва, сагласно овом Статуту и другим актима Друштва.

Секретар Друштва је одговорно лице за благовремену припрему и рад органа Друштва и других повремених или сталних радних тела које образује Скупштина или Извршни одбор и извршавање одлука, закључака и других аката Друштва.

За секретара Друштва може бити именовано лице које има високу или вишу стручну спрему правне струке и одговарајуће радно искуство. На предлог Председника Друштва Извршни одбор бира лице е на функцију секретара Друштва, са мандатом од четири године.

Секретар Друштва може бити разрешен дужности ако несавесно или незаконито врши своју дужност, ако прекорачи овлашћења или не извршава поверене послове, ако не обезбеди благовремену припрему и рад органа Друштва и других повремених или сталних радних тела Скупштине и Извршног одбора, ако се немарно односи према извршавању одлука, закључака или других аката Друштва или својим радом учини штету Друштву и ако својом активношћу не остварује циљеве Друштва.

Члан 72.

На радне односе запослених у стручној служби Друштва примењује се Закон о раду.

Извршни одбор доноси одлуку о пријему радника на рад на предлог председника Друштва.

XI ПОСТУПАК ЗА ИЗМЕНУ СТАТУТА ДРУШТВА

Члан 73.

Предлог за измену и допуну Статута Друштва могу дати, у писаном облику, најмање трећина чланова Друштва, Извршни одбор, Надзорни одбор, Дисциплинска комисија и председник Друштва.

Након пријема захтева за измену и допуну Статута, Извршни одбор утврђује предлог одлуке за измену или допуну Статута и доставља Скупштини на разматрање и одлучивање.

Скупштина Друштва доноси одлуку о измени или допуни Статута.

XII ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА И ИЗМЕНА ОПШТИХ АКАТА ДРУШТВА

Члан 74.

Општа акта Друштва и друга важнија акта, која имају карактер општих аката (финансијски план, финансијски извештај, извештај о раду, програми активности и слично) израђује Извршни одбор Друштва уз помоћ Стручне службе или тела које је Извршни одбор формирао и дао му потребна овлашћења.

Председник Друштва предлаже Извршном одбору разматрање и утврђивање предлога општих аката из претходног става.

Извршни одбор утврђује предлог општих аката.

Након разматрања предлога општих аката, Скупштина Друштва доноси општа акта Друштва.

На начин и по поступку утврђеном у ставу 1 до 4 овог члана доносе се одлуке о изменама и допунама општих аката Друштва.

Члан 75.

Сваки члан Друштва има право да покрене иницијативу за доношење или измену и допуну општег акта. Ако Извршни одбор прихвати иницијативу, примењује се поступак прописан чланом 74. овог Статута.

XIII НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА

Члан 76.

О статусним променама (припајање, спајање и подела Друштва) одлучује Скупштина Друштва на предлог Извршног одбора двотрећинском већином гласова чланова Скупштине Друштва.

У поступку доношења одлуке о статусним променама аналогно се примењују одредбе члана 74. овог Статута.

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 77.

Овај Статут ступа на снагу даном уписа у регистар код Агенције за привредне регистре.

Члан 78.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва пчелара „Београд“ донет 14. 02. 2000. године.

Члан 79.

Изабрани чланови органа Друштва по досадашњем Статуту наставиће да врше своје функције до истека мандата одређеног по том Статуту.

Лица за која није предвиђен реизбор по овом Статуту наставиће да врше своју функцију на неодређено време.

Члан 80.

Друштво ће ускладити своја општа акта са овим Статутом у року од годину дана од дана ступања на снагу овог Статута.

Председник Друштва,

Божа Петровић

________________

 

 
Претрага
Посета
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас101
mod_vvisit_counterЈуче322
mod_vvisit_counterОве недеље2259
mod_vvisit_counterОвог месеца7996
mod_vvisit_counterУкупно1407076