Временска прогноза
No data available
Београд
--- °C
Weather details

На основу Устава Републике Србије, Закона о удружењима, чл. 12. (»Службени лист РС«, бр.51/09 од 14.07.2009.године) и чл. 19, став 1, тачка 1, Статута Савеза пчеларских организација Србије, бр. 168 од 02.02.2002.године, на скупштини Савеза пчеларских организација Србије одржаној 30.01.2010.године, усвојен је следећи

 

 

СТАТУТ

САВЕЗА ПЧЕЛАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Савез пчеларских организација Србије (у даљем тексту: Савез) је добровољна, невладина, недобитна организација заснована на слободи удруживања друштава и удружења и других облика удруживања пчелара (у даљем тексту: пчеларске организације), основан ради остваривања и унапређења заједничких интереса у области развоја и заштите пчеларства, стручног и научног образовања и усавршавања и производње и промета пчелињих производа, пчеларске опреме, прибора, репроматеријала и лекова.

 

Члан 2.

 

Назив Савеза је: Савез пчеларских организација Србије.

 

Скраћени назив је СПОС.

 

Седиште Савеза је у Београду, Молерова бр. 13.

 

Назив Савеза исписује се на српском језику ћириличним писмом.

 

Назив и скраћени назив Савеза употребљавају се у правном саобраћају у облику у коме су уписани у регистар.

 

Члан 3.

 

Савез има својство правног лица.

 

Члан 4.

 

Савез има печат, округлог облика, пречника 30 мм, са текстом по ивици печата садржине “Савез пчеларских организација Србије”. У средини печата је знак Савеза. Испод знака Савеза исписан је назив “Београд”.

 

Савез има штамбиљ четвртастог облика величине 60 х 40 мм, са текстом у првом реду „Савез пчеларских организација Србије“, у другом реду Број: ______, и у трећем реду датум и простор за упис дана, месеца и године, и у задњем реду "Београд".

 

Изнад текста штамбиља стоји знак Савеза.

 

Члан 5.

 

Савез има свој знак величине 18x13 мм, графички обликован да симболизује 15 сатних ћелија жуте боје, и матицу по средини ћелија, браон боје.

 

По дну знака, на две ћелије, исписан је ћириличним текстом штампаним словима црне боје скраћени назив Савеза: „СПОС“.

 

Члан 6.

 

Савез има заставу жуте боје, односа страна 1:2, са исписаним текстом на горњој ивици „Савез пчеларских организација Србије“. У средини заставе је знак Савеза.

 

 

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА

 

Члан 7.

 

Циљеви и задаци Савеза су:

 

 • развој и унапређење савременог пчеларства;
 • узгој и селекција матица и очување домаће расе пчела;
 • подстицање развоја науке и стручне мисли о пчеларству и пчеларске праксе и стручно образовање пчелара и пчеларског подмлатка;
 • подстицање удруживања пчелара у пчеларске организације и регионалне и покрајинске савезе и удруживање тих организација у Савез;
 • организовање и подстицање организовања пчеларских сајмова, изложби и смотри пчелињих производа, пчеларске опреме, репроматеријала и лекова;
 • очување и унапређење животне средине;
 • сарадња са привредним и задружним друштвима, привредним коморама и задружним савезима и предузетницима и другим одговарајућим удружењима ради подизања и унапређења медоносне флоре, производње и организовања промета пчелињих производа и пчеларске опреме, репроматеријала и лекова
 • здравствена заштита пчела и заштита пчела од штеточина;
 • штампање и издавање пчеларске литературе, сталних и повремених часописа, билтена, брошура и пропагандног материјала;
 • увођење стандарда за препознавање квалитетних српских медова и других пчелињих производа и њихово брендирање (српски мед, српски восак, српски полен, српски прополис, српски млеч и др.);
 • иницирање, предлагање доношења и учествовање у изради одређених програма, мера и прописа у области пчеларства и промета пчелињих производа;
 • иницирање, предлагање доношења и учествовање у изради програма у оквиру школског система ради образовања кадрова за рад у пчеларству и њихову специјализацију;
 • организовање конгреса, симпозијума, семинара, саветовања, форума и других научних и стручних скупова научних и стручних радника и пчелара ради комплекснијег разматрања појединих важних научних, стручних и других питања од интереса за развој и унапређење пчеларства;
 • организовање међународних скупова и учешће на тим скуповима у другим државама и сарадња и размена искустава са међународним организацијама у области пчеларства и пчеларским организацијама у другим државама;
 • подстицање организовања посебних удружења или групација у оквиру Савеза (узгајивача матица, произвођача српског меда и других пчелињих производа, произвођача пчеларске опреме, репроматеријала и лекова, апитерапеутских институција и других сличних удружења или групација);
 • медијско и на други начин подстицање становништва на повећану употребу пчелињих производа;
 • оснивање пчеларских задруга и других привредних друштава и организација ради остваривања циљева Савеза;
 • оснивање селекцијских центара за узгој и селекцију матица и њихов промет;
 • обављање свих осталих послова и активности који на било који начин могу допринети развоју пчеларства и бољем образовном, материјалном и другом положају чланова Савеза;
 • институционално организовање научно-истраживачког рада преко института за пчеларство, као друштвено одговорног чиниоца за стање у пчеларству;
 • обављање и других послова непосредно везаних за остваривање утврђених циљева овим Статутом.

 

Савез је самосталан у остваривању својих циљева и задатака.

 

 

III ОСТВАРИВАЊЕ АКТИВНОСТИ И ПОЛОЖАЈ САВЕЗА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ

 

Члан 8.

 

Савез може да врши све активности којима се остварују циљеви утврђени овим Статутом.

 

Савез може непосредно да обавља и привредну и другу делатност којом се стиче добит у складу са Законом којим се уређује класификација делатности, ако:

a) је делатност у вези са циљевима Савеза;

б) је делатност предвиђена овим Статутом;

в) се делатност обавља у обиму потребном за остваривање циљева Савеза.

 

Делатност из претходног става уписује се у Регистар привредних субјеката и обавља се у складу са прописима којима је уређена област у које спадају активности које се обављају.

 

Савез може отпочети са непосредним обављањем делатности из става 2, овог члана, тек након уписа делатности у Регистар делатности из става 3, овог члана.

 

Члан 9.

 

Савез остварује активности утврђене овим Статутом у складу са законом, овим Статутом и другим општим актима Савеза.

 

Члан 10.

 

Привредне и друге делатности које Савез може да обавља су:

 

 • организовање пчеларских сајмова, изложби, смотри и других сличних манифестација пчелињих производа и пчеларског прибора и опреме, репроматеријала и лекова за здравствену заштиту пчела, пчеларске литературе и сличних манифестација;
 • штампање и издавање пчеларске литературе, сталних и повремених стручних часописа, билтена, брошура и пропагандног материјала;
 • рекламирање;
 • организовање конгреса, семинара, симпозијума и стручних скупова научних и стручних радника и пчелара
 • посредовање у промету и промет пчелињих производа и пчеларског прибора и опреме, репроматеријала и лекова и пчеларске литературе;
 • производња пчеларског прибора и опреме и репро материјала.

 

Делатност коју Савез може да обавља, сходно својим циљевима, а која је предвиђена и овим Статутом је делатност са шифром 01250 (узгој осталих животиња - узгој пчела и производња меда и пчелињег воска, сходно Закону о класификацији делатности и регистру јединица разврставања).

 

Савез може да обавља и све остале привредне и друге делатности које су у вези са пчеларством и прописане су у ставу 1 члана 10 овог Статута, а које су у Закону о класификацији делатности и регистру јединица разврставања означене као: услуге у узгоју животиња, осим ветеринарских услуга, производња готове хране за узгој животиња, производња радне одеће, производња осталих одевних предмета и прибора, производња резане грађе, производња амбалаже од дрвета, производња осталих производа од дрвета, издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација, издавање часописа и сличних периодичних издања, остала издавачка делатност, производња сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање, производња осталих разноврсних производа, посредовање у продаји пољопривредних сировина, живих животиња, текстилних сировина и полупроизвода, трговина на велико зрнастим производима, семењем и храном за животиње, трговина на велико живим животињама, трговина на велико пољопривредним машинама, прибором и справама, укључујући и тракторе, остала трговина на велико, остала трговина на мало у продавницама мешовите робе, остала трговина на мало у специјализованим продавницама, трговина на мало у продавницама које поштом достављају наручену робу, трговина на мало на тезгама и пијацама, остала трговина на мало изван продавница, складишта и стоваришта, истраживање тржишта и испитивање јавног мнења, приређивање сајмова, остале услуге рекламе и пропаганде, образовање одраслих и остало образовање на другом месту непоменуто.

 

Члан 11.

 

Остварену добит од привредне или друге делатности Савез може употребљавати само за остваривање циљева Савеза и ту добит не може расподељивати својим оснивачима односно члановима, члановима органа Савеза, запосленима или са њима повезаним лицима.

 

Део остварене добити из претходног става може се употребљавати за покриће неопходних трошкова учињених у остваривању делатности из које се остварује добит (лични и материјални трошкови, закуп простора и слично).

Члан 12.

 

Савез у правном промету са трећим лицима у обављању својих делатности иступа у своје име и за свој рачун.

 

Савез може у правном промету са трећим лицима, на захтев и по овлашћењу појединих пчеларских организација, иступати као комисионар или као заступник, у складу са законом и овим Статутом.

 

Када Савез у правном промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун, за обавезе одговара сам Савез по начелу потпуне одговорности.

 

Када Савез у правном промету иступа као комисионар или заступник, за настале обавезе одговара удружена пчеларска организација у складу са законом и овим Статутом.

 

 

IV ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ

 

Члан 13.

 

Чланство у Савезу може стећи пчеларска организација ако је регистрована код Агенције за привредне регистре и испуњава друге услове прописане овим Статутом.

 

Чланство у Савезу могу стећи и друга удружења и невладине организације, као правна лица, која својом активношћу доприносе остваривању циљева Савеза, ако су регистровани код Агенције за привредне регистре.

 

Под условима утврђеним Законом о удружењима и овим Статутом чланство у савезу могу стећи пчеларске организације као и друга удружења и невладине организације из других земаља.

 

Извршни одбор Савеза утврђује да ли пчеларска организација, друго удружење или невладина организација, као и пчеларске организације из других земаља испуњавају услове за удруживање у Савез.

 

Члан 14.

 

Чланство у Савезу стиче се на основу изјаве о приступању (удруживању) односно учлањењу у Савез у складу са Законом о удружењима, а на основу правоваљане одлуке скупштине односно другог одговарајућег највишег органа пчеларске организације предвиђеног њеним актима, односно другог удружења или невладине организације.

 

Пчеларска организација, односно друго удружење или невладина организација депонује код Савеза изјаву о удруживању, а њихов заступник потписује оснивачки акт Савеза тако што на оснивачком акту наводи пун назив пчеларске организације, регионалног или покрајинског савеза односно другог удружења или невладине организације и додаје свој потпис и печат и наводи порески идентификациони број (ПИБ) и матични број правног лица (пчеларске организације, односно другог удружења или невладине организације).

 

Депоновањем изјаве о удруживању и потписом заступника на оснивачком акту, пчеларска организација, односно друго удружење или невладина организација, након одлуке Извршног одбора Савеза стичу својство члана Савеза.

 

Члан 15.

 

Чланови Савеза имају једнака права и обавезе.

 

Права и обавезе чланова Савеза су:

 

 • да се слободно удружују у Савез и иступају из Савеза;
 • да остварују циљеве Савеза;
 • да у свом пословању примењују одредбе овог Статута и друга општа акта и одлуке Савеза;
 • да бирају своје представнике у органе Савеза и активно учествују у раду органа Савеза;
 • да усклађују своје интересе са интересима других чланова Савеза;
 • да се у свом раду и пословању придржавају пчеларске етике;
 • да редовно обавештавају своје чланове о раду Савеза и његових органа;
 • да у своја удружења удружују што већи број пчелара и друга заинтересована лица;
 • да своја акта усклађују са овим Статутом и другим општим актима Савеза;
 • да активно покрећу питања од интереса за остваривање циљева Савеза код органа Савеза, државних органа, привредних комора и задружних савеза;
 • да редовно плаћају чланарину Савезу.

 

Члан 16.

 

Чланство у Савезу престаје:

 

 1. на основу писмене изјаве о иступању из Савеза;
 2. искључењем из Савеза;
 3. престанком рада члана Савеза;
 4. престанком рада Савеза.

 

Члан Савеза не може иступити из Савеза у току године док не измири све своје финансијске и друге обавезе према Савезу (тачка 1 из претходног става).

 

Члан Савеза може бити искључен из Савеза ако у свом пословању не остварује циљеве Савеза у дужем периоду, битно повреди одредбе овог Статута или других општих аката Савеза или пчеларске етике, не измирује финансијске и друге обавезе према Савезу или не усклади свој статут или други одговарајући акт са овим Статутом.

 

Члан Савеза биће искључен из Савеза ако у свом пословању иступа супротно члану 3. став 2 Закона о удружењима.

 

Члан Савеза, након искључења из Савеза, има право жалбе, у писаном облику, Извршном одбору СПОС-а у року од 15 дана од достављања одлуке Суда части.

 

Члан 17.

 

Пчеларске организације удружене у Савез плаћају основну чланарину Савезу, према броју чланова, годишње.

 

Пчеларске организације удружене у Савез, за сваког свог члана који жели да прима часопис Пчелар, плаћају основну чланарину увећану на пуну чланарину за висину повлашћене цене за примање часописа Пчелар за чланове Савеза.

 

Чланови домаћинства пчелара, који се активно баве пчеларењем могу да плаћају породичну чланарину.

 

Одлуку о висини чланарине доноси Извршни одбор Савеза.

 

 

V САРАДЊА САВЕЗА

 

1. Сарадња у земљи

 

Члан 18.

 

Ради остваривања циљева Савеза, Савез остварује сарадњу са члановима Савеза и њиховим органима, државним органима, научним установама и стручним организацијама, привредним и задружним друштвима, привредним коморама и задружним савезима, удружењима и невладиним организацијама које могу да допринесу остваривању циљева Савеза и са њима може закључивати разне врсте уговора.

 

Члан 19.

 

Савез се може удруживати или оснивати друга удружења и невладине организације ако то удруживање односно оснивање доприноси оствaривању циљева Савеза.

 

 

2. Сарадња у иностранству

 

Члан 20.

 

Савез остварује и развија контакте и сарадњу са пчеларским организацијама и њиховим асоцијацијама у другим државама и међународним пчеларским организацијама и са њима може закључивати уговоре о сарадњи, размени искустава, стручном усавршавању пчелара и организовању међународних пчеларских манифестација.

 

Савез може оснивати и бити члан међународних пчеларских и других организација.

 

 

VI ПЧЕЛАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, РЕГИОНАЛНИ И ПОКРАЈИНСКИ САВЕЗИ

 

Члан 21.

 

Пчеларске организације у смислу овог Статута су добровољне, невладине, недобитне организације пчелара засноване на слободи удруживања више пчелара на територији једне или више јединицa локалне самоуправе или на једном њеном делу или месној заједници организоване у различите облике удруживања (друштва, удружења и слично), а које су регистроване код Агенције за привредне регистре.

 

Савез пчеларских организација Војводине, Регионална асоцијација пчеларских организација југоисточне Србије, Регионална асоцијација пчеларских друштава и удружења Златиборског и Моравичког округа, и Регионални савез пчеларских организација Поморавског округа, су чланови Савеза.

 

Регистрација покрајинских и регионалних савеза код Агенције за привредне регистре, услов је за чланство у Савезу. На свакој редовној седници Скупштине Савеза, изменом става 2 члана 21 Статута, Скупштина може да донесе одлуку о пријему или искључењу покрајинских и регионалних савеза, на основу оцене њихове референтности, коју су покрајински и регионални савези дужни да документују најмање три месеца пре истека сваке календарске године.

 

Пчеларске организације, регионални и покрајински савези су дужни да остварују циљеве Савеза.

 

Члан 22.

 

Пчеларске организације оснивају се сагласно Закону о удружењима и овом Статуту.

 

Пчеларске организације могу имати следеће органе: скупштину, надзорни и извршни одбор и председника.

 

Пчеларске организације могу образовати дисциплинске комисије, а регионални и покрајински савези судове части.

 

Статути или друга одговарајућа акта пчеларских организација, регионалних и покрајинских савеза морају бити усаглашени са овим Статутом.

 

Члан 23.

 

Пчеларске организације воде сталну евиденцију својих чланова која садржи: име и презиме пчелара, годину рођења, јединствени матични број грађана, место пребивалишта односно боравишта, тачну адресу, број и тип кошница, од када је члан пчеларске организације и место (катастарска општина) зимовника са катастарским бројем парцеле, а регионални и покрајински савези пун назив пчеларске организације, њихово седише, матични број и број под којим су регистровани код Агенцијe за привредне регистре, ПИБ сваког члана, збирно, број и тип кошница, и друга значајна питања од интереса за регионални односно покрајински савез.

 

 

VII ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ У РАДУ САВЕЗА

 

Члан 24.

 

Рад савеза је јаван.

 

Ради остваривања јавности у раду, органи Савеза објављују овај Статут и друга општа акта, извештаје и друге податке, годишњи финансијски план и финансијски извештај, месечни финансијски извештај и одлуке о статусним променама у часопису „Пчелар“ и на интернет сајту Савеза, а по потреби обавештавају јавност о свом раду и путем штампаних и електронских медија, саопштењима за јавност, одржавањем конференција за штампу и слично.

Члан 25.

 

Седнице органа Савеза су јавне.

 

Позив за седницу скупштине Савеза, заједно са предлогом дневног реда, упућује се у писаном облику делегатима Скупштине Савеза најмање 15 дана пре одржавања седнице Скупштине.

 

Одлуке органа Савеза су доступне свим члановима Савеза.

 

Само у изузетним случајевима, када се ради о привредним, пословним или комерцијалним пословима од веома велике важности за Савез и другим посебно важним стварима за Савез, поједине седнице, одлуке, подаци и друга акта могу бити проглашени за „пословну“ односно „службену“ тајну.

 

Одлуку о проглашењу пословне или службене тајне из претходног става доноси Извршни одбор Савеза.

 

 

VIII УПРАВЉАЊЕ САВЕЗОМ, ОРГАНИ САВЕЗА, ЊИХОВ САСТАВ И ОВЛАШЋЕЊА

 

Управљање Савезом и органи Савеза

 

Члан 26.

 

Чланови Савеза управљају Савезом преко својих изабраних представника (делегата) у органима Савеза.

 

Члан 27.

 

Органи Савеза су:

 

1) Скупштина;

2) Извршни одбор;

3) Надзорни одбор;

4) Председник Савеза;

5) Суд части.

 

1. Скупштина Савеза

 

Члан 28.

 

Скупштина је највиши орган Савеза.

 

Скупштину чине изабрани представници пчеларских организација.

 

Члан 29.

 

Изборе за делегате Скупштине расписује Извршни одбор Савеза.

 

Одлуком о расписивању избора утврђује се период у коме се обављају избори и број делегата које бира сваки члан Савеза, према броју својих чланова који су платили чланарину у години која претходи седници Скупштине.

 

Члан 30.

 

Делегате Скупштине Савеза бирају скупштине пчеларских организација према броју својих чланова који плаћају чланарину Савезу, на начин и по поступку утврђеним њиховим статутима.

Под бројем чланова из претходног става сматра се онај број за који је пчеларска организација уплатила Савезу чланарину у висини коју је одредио Извршни одбор Савеза.

Пчеларске организације које имају од 20 до 100 својих чланова који плаћају чланарину Савезу, бирају једног делегата. На сваких започетих нових 100 чланова имају право на још једног делегата. Пчеларске организације које појединачно имају мање од 20 чланова који плаћају чланарину Савезу, могу изабрати једног заједничког делегата на најмање 20 чланова, о чему су дужне да обавесте Извршни одбор највише 30 дана након расписивања избора за делегате Скупштине.

Покрајински савез има два делегата у Скупштини Савеза. Регионални савез има једног делегата у Скупштини Савеза.

 

Члан 31.

 

Мандат делегата Скупштине Савеза траје две године.

 

Члан 32.

 

Скупштина Савеза одржава редовне и ванредне седнице.

 

Редовна седница Скупштине се одржава једном годишње и мора се одржати најкасније до 31. марта сваке године, а ванредна по потреби.

 

Члан 33.

 

Скупштина се може одржати ако је на седници присутно више од половине делегата Скупштине.

 

Скупштина одлучује већином гласова присутних делегата Скупштине.

 

Присутност делегата на седници Скупштине утврђује верификациона комисија, коју бира Скупштина од присутних делегата Скупштине.

 

Члан 34.

 

Ако на седницу Скупштине у заказано време не дође довољан број делегата Скупштине, Скупштина се одлаже, а нова седница Скупштине се сазива за највише 30 дана са истим дневним редом.

 

Ако и на седницу Скупштине заказану на начин из претходног става у заказано време не дође довољан број делегата Скупштине, седница Скупштине се одлаже за један сат. По истеку једног сата седница Скупштине се одржава ако је присутна најмање трећина делегата Скупштине, а Скупштина одлучује, у овом случају, двотрећинском већином присутних делегата Скупштине.

 

Члан 35.

 

Скупштину сазива председник Савеза, на основу одлуке Извршног одбора.

 

Председник Савеза је дужан да сазове седницу Скупштине по захтеву Надзорног одбора, најмање једне половине чланова Извршног одбора, најмање трећине делегата Скупштине Савеза или најмање трећине чланова Савеза, ако захтев за њено сазивање поднесу у писаном облику.

 

Уколико председник Савеза не сазове седницу Скупштине у року од 30 дана од дана подношења захтева из претходног става, предлагач је овлашћен да сам припреми и сазове седницу Скупштине.

 

Члан 36.

 

Извршни одбор утврђује предлог дневног реда за седницу Скупштине.

 

Члан 37.

 

Скупштином председава радно председништво које чине председавајући Скупштине и четири делегата.

 

Председавајући Скупштине бира се на период од две године, а остали чланови радног председништва на почетку сваког заседања Скупштине, по правилу на предлог Извршног одбора.

 

Скупштина бира записничара и два оверивача записника.

 

О раду Скупштине води се записник.

 

Записник потписују председавајући Скупштине, записничар и оверивачи записника.

 

Члан 38.

 

Пословником о раду ближе се утврђују правила о раду Скупштине.

 

Члан 39.

 

Скупштина Савеза на редовним седницама усваја Статут Савеза, његове измене и допуне, финансијски план, пословник о раду, бира и разрешава чланове Извршног и Надзорног одбора, Суда части, председника Савеза и председавајућег Скупштине, доноси Правилник о установљавању и додељивању признања и награда, кодекс пчеларске етике, одлучује о удруживању у друге савезе и о међународној сарадњи и оснивању међународних пчеларских организација, о усвајању годишњег плана и финансијског извештаја Савеза, разматра и усваја извештаје о раду, доноси одлуке о привредним и другим делатностима којима Савез стиче добит, одлуке о статусним променама и престанку рада Савеза, утврђује и доноси смернице за рад својих органа.

 

Скупштина Савеза одлучује и о другим питањима везаним за остваривање циљева Савеза.

 

Скупштина може, ради остваривања циљева Савеза, формирати повремена или стална радна тела.

 

Члан 40.

 

Скупштина Савеза на ванредним седницама разматра и одлучује о питањима везаним за остваривање циљева Савеза чије решавање не трпи одлагање.

 

 

2. Извршни одбор

 

Члан 41.

 

Извршни одбор је извршни орган Скупштине Савеза.

 

Извршни одбор има 15 чланова.

 

Председник Савеза је по функцији члан Извршног одбора.

 

Предлоге за чланове Извршног одбора утврђују пчеларске организације из редова истакнутих пчелара, научних, стручних и јавних радника, који су чланови тих организација, водећи рачуна о територијалној односно регионалној заступљености.

 

Територију региона из претходног става одређује Извршни одбор Савеза према броју чланова пчеларских организација на дан 30. јуна године која претходи години у којој се врши избор чланова Извршног одбора.

 

Члан 42.

 

Мандат чланова Извршног одбора траје две године.

 

Члан Извршног одбора може бити биран на ову функцију највише два пута узастопно.

 

Мандат чланa Извршног одбора може престати пре истека времена на који је изабран, оставком, разрешењем од стране Скупштине на захтев пчеларске организације, регионалног или покрајинског савеза, другог удружења или невладине организације која га је предложила за избор и опозивом од стране Скупштине Савеза ако у дужем времену, без оправдања не врши своју функцију или својим радом учини штету Савезу.

 

Скупштина Савеза разрешиће дужности члана Извршног одбора уколико у вршењу функције прекорачи овлашћења или не извршава савесно поверене послове, или поступа противно члану 3. став 2. Закона о удружењима.

 

На место разрешеног или опозваног члана Извршног одбора, Скупштина бира новог члана са истог подручја, чији мандат траје до истека редовног мандата разрешеног или опозваног члана Извршног одбора.

 

Члан 43.

 

Извршни одбор ради у седницама.

 

Седнице Извршног одбора се одржавају према потреби.

 

Председник Савеза заказује седнице Извршног одбора, предлаже дневни ред, председава седницама и потписује акта која доноси Извршни одбор.

 

Председник Савеза је дужан да сазове седницу Извршног одбора ако то тражи, у писаном облику, најмање половина чланова Извршног одбора или Надзорни одбор.

 

Члан 44.

 

Седница Извршног одбора може се одржати ако је седници присутно више од половине чланова Извршног одбора.

 

Извршни одбор одлучује већином гласова присутних чланова Извршног одбора.

 

Чланови Извршног одбора имају једнака права и обавезе. Приликом одлучивања у поступку доношења појединих одлука члан Извршног одбора може издвојити своје мишљење на записник ако сматра да су предложене одлуке супротне циљевима Савеза, ако сматра да су незаконите или ако сматра да њихово извршење може да нанесе штету Савезу или су противне члану 3. став 2. Закона о удружењима.

 

Члан 45.

 

Извршни одбор непосредно остварује циљеве Савеза и извршава одлуке, програме и друга акта Скупштине Савеза.

 

Извршни одбор утврђује предлог Статута Савеза и предлоге одлука за његове измене и допуне, предлог Пословника о раду Скупштине, предлог Правилника о установљавању признања која додељује Савез, предлог Кодекса пчеларске етике, предлог одлука о удруживању у друге савезе и о међународној сарадњи и оснивању међународних пчеларских организација, предлог годишњег финансијског плана, финансијски извештај Савеза, одлуку о висини чланарине, одлуку о задуживању код пословних банака, одлуку о привредним и комерцијалним пословима Савеза који имају карактер општих аката, предлог одлуке о статусним променама и престанку рада Савеза, предлог извештаја о раду Савеза и његових органа и смерница за рад органа и служби Савеза.

 

Извршни одбор одлучује по приговору против одлуке Суда части о искључењу члана из Савеза.

 

Извршни одбор води и организује пословање Савеза између два заседања Скупштине, непосредно извршава и обезбеђује извршење закона, овог Статута и других аката, програма и уговора Савеза.

 

Извршни одбор одлучује о додељивању признања и награда које додељује Савез, именује и разрешава чланове Издавачког савета, редакцију, главног и одговорног уредника часописа „Пчелар“ и секретара Савеза на предлог председника Савеза, доноси одлуку о образовању стручне службе Савеза и утврђује систематизацију радних места и одређује одговорно лице за књиговодствено финансијске послове.

 

Извршни одбор обавља и друге послове утврђене овим Статутом и другим општим актима Савеза.

 

Извршни одбор је овлашћен да између два редовна заседања Скупштине поједина питања из делокруга рада Скупштине, осим измене Статута, регулише својом одлуком, ако је то неопходно и хитно, с тим да је дужан да о томе обавести Скупштину на првом редовном заседању.

 

У извршавању закона, овог Статута и других општих аката Савеза, програма, финансијског плана, уговора и одлука које доноси Скупштина, Извршни одбор доноси одлуке, закључке и заузима ставове.

 

Члан 46.

 

О раду седнице Извршног одбора води се записник који садржи битне податке о раду: дан и место одржавања, присутне и одсутне чланове Извршног одбора, дневни ред, резимиране дискусије, издвојена мишљења, пун текст одлука, закључака и ставова Извршног одбора.

 

О вођењу записника стара се секретар Савеза.

 

Записник потписују председник и секретар Савеза.

 

Записници се заводе и чувају трајно.

 

Члан 47.

 

Извршни одбор може, ради извршења послова из свог делокруга, формирати повремена или стална радна тела.

 

 

3. Надзорни одбор

 

Члан 48.

 

Надзорни одбор има пет чланова.

 

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина.

 

Мандат чланова Надзорног одбора траје две године.

 

На првој седници Надзорни одбор бира председника.

 

Мандат чланова Надзорног одбора може престати пре истека времена на које су изабрани у случајевима који су прописани чланом 42. овог Статута за престанак мандата чланова Извршног одбора.

 

На место члана Надзорног одбора коме је престао мандат сагласно ставу 5. овог члана, бира се нови члан чији мандат траје до истека редовног мандата члана коме је престао мандат.

 

Члан 49.

 

За члана Надзорног одбора не може бити биран члан Извршног одбора или друго одговорно лице у Савезу.

 

Члан 50.

 

Надзорни одбор ради у седницама.

 

Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова.

 

Седнице Надзорног одбора се одржавају према потреби.

 

Председник Надзорног одбора заказује седнице, предлаже дневни ред и председава седницама.

 

Акта Надзорног одбора потписују сви чланови Надзорног одбора који су учествовали у одлучивању.

 

Члан 51.

 

Надзорни одбор врши контролу законитости рада, примену овог Статута, других општих аката Савеза, као и извршење финансијског плана и другог материјално финансијског пословања и коришћења имовине Савеза.

 

У вршењу својих функција Надзорни одбор може да ангажује и одређена стручна лица за поједине области, вештаке.

 

Стручна служба Савеза дужна је да Надзорном одбору пружа потребну стручну помоћ и омогући члановима Надзорног одбора увид и коришћење потребне документације о пословању Савеза.

 

Надзорни одбор је овлашћен да од одговорних лица у Савезу, у поступку контроле, узима потребне изјаве.

 

Члан 52.

 

Надзорни одбор једном годишње обавештава Скупштину на редовном заседању, приликом усвајања финансијског плана и финансијског извештаја, о законитости и правилности коришћења финансијског плана односно имовине Савеза.

 

Надзорни одбор своје налазе доставља Извршном одбору.

 

Надзорни одбор је овлашћен, ако утврди незаконито пословање или ако је пословањем учињена штета Савезу или ако су поједина лица у вршењу функција у Савезу прекорачила овлашћења или не извршавају савесно поверене послове, да предложи разрешење тих лица, као и да непосредно покрене поступак пред надлежним органом ради утврђивања одговорности (дисциплинска, материјална, кривична).

 

Члан 53.

 

О раду Надзорног одбора води се записник. У погледу вођења записника и његове садржине аналогно се примењују одредбе члана 46. овог Статута.

 

 

4. Председник Савеза

 

Члан 54.

 

Председника Савеза бира Скупштина, на предлог чланова Савеза, из редова истакнутих и активних пчелара, научних, стручних или јавних радника, ако је члан пчеларске организације чланице Савеза, већином гласова присутних делегата Скупштине.

 

У случају више кандидата за председника Савеза, ако приликом избора ни један не добије већину гласова присутних делегата Скупштине, гласање се понавља за два кандидата који су добили највећи број гласова. У поновљеном случају изабран је кандидат за председника Савеза који добије већи број гласова присутних делегата Скупштине. У случају да у поновљеном избору оба кандидата имају једнак број гласова, избори се понављају.

 

Гласање за председника Савеза, по правилу је тајно. Скупштина може да одлучи да гласање за председника Савеза буде јавно.

 

Члан 55.

 

Председник Савеза организује активности Савеза и његових органа и служби на остваривању циљева Савеза и одлука и извршавању других аката које доносе органи Савеза.

 

Председник Савеза се стара о примени закона и овог Статута и других општих аката и одлука Савеза, потписује акта Савеза и наредбодавац је за извршење финансијског плана Савеза.

 

Председник Савеза одговоран је за законитост рада Савеза, његових органа и служби и за правилну примену овог Статута, других општих аката Савеза и одлука органа Савеза.

 

Председник Савеза представља и заступа Савез.

 

Извршни одбор на предлог председника Савеза или председник Савеза могу дати овлашћење одређеном лицу, да у конкретним, тачно одређеним стварима, заступа Савез и одређује границе овлашћења.

 

Заступник Савеза из претходног става дужан је да се придржава овлашћења одређених одлуком Извршног одбора односно председника Савеза.

 

Председник Савеза и заступник одређен на начин прописан ставом 5 овог члана, може бити само пословно способно физичко лице које има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.

 

Члан 56.

 

Приликом избора, кандидат за председника Савеза подноси програм активности Савеза о коме одлучује Скупштина приликом избора.

 

Члан 57.

 

Мандат председника Савеза траје две године, са могућношћу још једног поновног узастопног избора.

 

Мандат председника Савеза може престати пре истека времена на које је изабран у случајевима који су прописани чланом 42. овог Статута за престанак мандата чланова Извршног одбора и у случају ако Скупштина не прихвати (не усвоји) извештај о пословању Савеза у претходној години.

 

Члан 58.

 

Председника Савеза, у случају одсутности или спречености да обавља послове и задатке из свог делокруга, замењује заменик председника, кога бира Извршни одбор на предлог председника Савеза из редова чланова Извршног одбора.

 

Заменика председника Савеза бира и разрешава Извршни одбор на предлог председника Савеза.

 

 

5. Суд части

 

Члан 59.

 

Суд части решава спорове који настану између чланова Савеза и спорове између чланова Савеза и органа Савеза у погледу примене закона, овог Статута и општих аката Савеза, као и битну повреду овог Статута и других општих аката Савеза коју учине чланови Савеза или поједини пчелари односно органи Савеза.

 

Суд части одлучује о ништавности одлука Савеза које су донете супротно закону, овом Статуту или другом општем акту Савеза.

 

Суд части доноси одлуку о искључењу члана из Савеза ако поступа противно члану 3. став 2 Закона о удружењима.

 

Члан 60.

 

Поступак пред Судом части може покренути сваки пчелар или члан Савеза односно орган Савеза, у писаном облику.

 

Сваки члан Савеза може покренути поступак пред надлежним судом за утврђивање ништавности одлуке органа Савеза која је донета супротно закону, овом Статуту или другом општем акту Савеза, ако је незадовољан одлуком Суда части, у року који утврђује Закон о удружењима.

 

Члан 61.

 

Суд части има пет чланова, од којих је најмање један дипломирани правник.

 

Чланове Суда части бира Скупштина.

 

Мандат чланова Суда части траје четири године.

 

На првој седници, Суд части бира председника.

 

Члан 62.

 

Суд части ради у седницама, а одлучује већином гласова својих чланова.

 

Седнице Суда части сазива председник Суда.

 

О раду Суда части води се записник, који потписују сви чланови Суда који су учествовали у одлучивању. Одлуке Суда части потписује председник Суда.

 

Одлуке Суда части су обавезне за лица на која се односе.

 

Против одлука Суда части о искључењу из Савеза члан Савеза може уложити приговор Извршном одбору Савеза у року од 15 дана од дана уручења одлуке о искључењу.

 

Одлуке Суда части, осим одлука о искључењу из Савеза, су коначне и извршне.

 

Члан 63.

 

На предлог Суда части, Скупштина Савеза утврђује правила за поступање Суда части.

 

 

IX ЧАСОПИС „ПЧЕЛАР“

 

Члан 64.

 

Савез издаје часопис за пчеларство под називом „Пчелар“.

 

Часопис „Пчелар“ је и службено гласило Савеза.

 

Часопис „Пчелар“ излази, по правилу редовно, једном месечно.

 

Часопис „Пчелар“ се штампа на српском језику, ћириличним писмом, а за кориснике латиничног писма и у довољном броју на овом писму.

 

За кориснике из иностранства, часопис „Пчелар“ се може штампати и на енглеском или неком другом језику, о чему доноси одлуку Извршни одбор.

 

Члан 65.

 

У часопису „Пчелар“ се објављују научна и стручна сазнања из области пчеларства, технике пчеларења и здравствене заштите пчела, искуства и запажања научних и стручних радника и пчелара и других посленика у пчеларству, као и међународна научна и стручна сазнања, достигнућа и пракса у пчеларству, значајни статистички и други подаци и пројекти, технологија здравствене заштите пчела, начин и употреба лекова од значаја за очување, развој и унапређење пчеларства, обавештења, огласи и рекламе.

 

У часопису „Пчелар“ се објављује овај Статут и његове измене и допуне и сва општа акта која доносе органи Савеза, као и финансијски план и финансијски извештај Савеза и друге значајније одлуке и извештаји о раду и одређене информације од значаја за чланове Савеза.

 

У часопису „Пчелар“ се објављује и позив за Скупштину са предлогом дневног реда.

 

Члан 66.

 

Извршни одбор, на предлог Издавачког савета кога именује Извршни одбор на мандат од четири године, утврђује карактер и физиономију часописа „Пчелар“.

 

Часопис „Пчелар“ уређује редакција, коју именује Извршни одбор на мандат од две године, која има сталне чланове редакције из земље, а може имати и чланове редакције из других земаља.

 

Главни и одговорни уредник часописа „Пчелар“ организује рад редакције, уређује часопис и стара се о његовом благовременом излажењу и одговорно је лице за садржај написа објављених у часопису.

 

Главни и одговорни уредник предлаже Извршном одбору кандидате за чланове редакције.

 

Члан 67.

 

За главног и одговорног уредника може бити именовано лице које има високу стручну спрему, искуство у пчеларењу и новинарско искуство или да је био уредник штампаних медија, и који има већи број објављених научних или стручних радова из области пчеларства.

 

Главни и одговорни уредник именује се на период од две године, са правом поновних избора.

 

Главни и одговорни уредник може бити разрешен дужности ако Издавачки савет оцени да часопис не одговара утврђеном карактеру и физиономији, а након одлуке Извршног одбора, или због разлога утврђених у члану 42. овог Статута за престанак мандата чланова Извршног одбора.

 

Члан 68.

 

Извршни одбор утврђује цену часописа по једном примерку и износ годишње претплате за кориснике у земљи и иностранству.

 

Чланови пчеларских организација који плаћају чланарину Савезу примају часопис „Пчелар“ по повлашћеној цени.

 

 

X ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

 

Члан 69.

 

За нарочите заслуге за развој и унапређење пчеларства у Републици Србији или за вишегодишње изванредно залагање и постигнуте резултате у остваривању циљева Савеза, Савез установљава и додељује признања и награде.

 

Награде су редовне и јубиларне.

 

Признања и награде могу се додељивати пчеларима, научним, стручним и јавним радницима и другим појединцима, пчеларским организацијама, регионалним и покрајинским савезима, другим удружењима и невладиним организацијама, члановима Савеза, привредним и задружним друштвима, привредним коморама, задружним савезима, научним институцијама и државним органима, који су својим вишегодишњим радом знатно допринели остваривању циљева Савеза.

 

Посебна признања и награде могу се додељивати и међународним организацијама и појединцима из иностранства.

 

Члан 70.

 

Једном лицу може бити додељена, по правилу само једном, једна врста признања односно награда.

 

Члан 71.

 

Правилником о установљавању и додељивању признања, сагласно овом Статуту, установљавају се врсте признања и награда, критеријуми за њихово додељивање, поступак предлагања кандидата и доношења одлука, органи за одлучивање, начин објављивања одлука и начин уручивања признања и награда, као и садржина трајне евиденције о додељеним признањима и наградама.

 

 

XI ИМОВИНА САВЕЗА

 

Члан 72.

 

Имовина Савеза је у приватној својини Савеза.

 

Имовину Савеза чине покретне и непокретне ствари, права и новчана средства.

 

Имовина Савеза може се користити за остваривање циљева Савеза утврђених овим Статутом, за давање пригодних и примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем циљева Савеза (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и слично), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених и других лица ангажованих на остваривању циљева Савеза.

 

Члан 73.

 

Савез стиче имовину од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона (у новцу и натури), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнине, дивиденди, добити од вршења привредних и других послова које Савез обавља по основу овог Статута и на други законом дозвољен начин.

 

Савез се може задуживати код пословних банака за износ средстава неопходних за остваривање циљева утврђених овим Статутом, односно финансирање инвестиционих и других програма.

 

Новчана средства Савез води преко текућег рачуна код пословне банке.

 

Коришћење новчаних средстава врши се у складу са финансијским планом Савеза и законом.

 

Члан 74.

 

Стање имовине утврђује се сваке године пописом, са стањем на дан 31. децембра.

 

Члан 75.

 

Финансијским планом Савеза се утврђују планирани приходи по изворима, а расходи по наменама. Финансијски план се доноси за једну календарску годину. Финансијским планом се могу предвидети и средства резерве или нераспоређена средства за намене које нису довољно дефинисане приликом доношења финансијског плана.

 

Извршни одбор одлучује о трошењу средстава сагласно финансијском плану Савеза, као и у случајевима када финансијски план није благовремено донет (привремено финансирање).

 

О трошењу средстава Савез сачињава финансијски извештај и годишњи обрачун.

 

Члан 76.

 

Савез води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и годишње обрачуне и подлеже ревизији сагласно прописима о рачуноводству и ревизији.

 

Члан 77.

 

У случају престанка рада Савеза, имовином Савеза подмирују се обавезе Савеза настале у току пословања Савеза. За преостали део имовине Савеза, у случају престанка рада Савеза, као прималац имовине посебном одлуком, биће одређено домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.

 

Члан 78.

 

За своје обавезе Савез одговара целокупном својом имовином.

 

Чланови Савеза и органа Савеза лично одговарају за обавезе Савеза ако поступају са имовином Савеза као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Савез као форму за незаконите или преварне сврхе.

 

Чланови Савеза и органа Савеза за нанету штету или потписивање штетног уговора одговарају целокупном својом покретном и непокретном имовином, након правоснажне судске пресуде.

 

 

XII СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА

 

Члан 79.

 

За обављање стручних, аналитичких, административних, књиговодствених, помоћних и других послова који проистичу из остваривања циљева Савеза, Савез има стручну службу.

 

Одлуком о организацији стручне службе, на предлог председника Савеза, Извршни одбор ближе уређује организацију службе, делокруг рада, систематизацију радних места и услове за пријем радника на рад (стручна спрема, радно искуство и слично).

 

Члан 80.

 

Радом стручне службе руководи председник Савеза, сагласно овом Статуту и другим актима Савеза.

 

Секретар Савеза је одговорно лице за благовремену припрему и рад органа Савеза и других повремених или сталних радних тела које образује Скупштина или Извршни одбор и извршавање одлука, закључака и других аката Савеза.

 

За секретара Савеза може бити именовано лице које има високу или вишу стручну спрему правне струке и одговарајуће радно искуство. Председник Савеза предлаже лице за именовање на функцију секретара Савеза, са мандатом од четири године.

 

Секретар Савеза може бити разрешен дужности ако несавесно или незаконито врши своју дужност, ако прекорачи овлашћења или не извршава поверене послове, ако не обезбеди благовремену припрему и рад органа Савеза и других повремених или сталних радних тела Скупштине и Извршног одбора, ако се немарно односи према извршавању одлука, закључака или других аката Савеза или својим радом учини штету Савезу и ако својом активношћу не остварује циљеве Савеза.

 

Разрешењем са дужности секретару престаје рад у Савезу.

 

Члан 81.

 

На радне односе запослених у стручној служби Савеза примењује се Закон о раду.

 

Извршни одбор доноси одлуку о пријему радника на рад на предлог председника Савеза.

 

 

XIII ПОСТУПАК ЗА ИЗМЕНУ СТАТУТА САВЕЗА

 

Члан 82.

 

Предлог за измену и допуну Статута Савеза могу дати, у писаном облику, најмање половина делегата Скупштине Савеза или најмање трећина чланова Савеза, Извршни одбор, Надзорни одбор, Суд части и председник Савеза.

 

Након пријема захтева за измену и допуну Статута, Извршни одбор формира стручну комисију за израду нацрта одлуке за измену или допуну Статута. Извршни одбор, на предлог стручне комисије, утврђује нацрт одлуке и доставља члановима Савеза на расправу.

 

Расправа о нацрту одлуке траје најмање 60 дана.

 

На основу резултата расправе, стручна комисија израђује коначан текст одлуке, а Извршни одбор утврђује предлог одлуке за измену или допуну Статута. Приликом израде коначног текста односно утврђивања предлога одлуке мора се водити рачуна о мишљењима чланова Савеза датих у току расправе.

 

Скупштина Савеза доноси одлуку о измени или допуни Статута.

 

 

XIV ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА И ИЗМЕНА ОПШТИХ АКАТА САВЕЗА

 

Члан 83.

 

Општа акта Савеза и друга важнија акта, која имају карактер општих аката (кодекс пчеларске етике, финансијски план, финансијски извештај, извештај о раду, програми активности и слично) израђује стручна служба Савеза заједно са Извршним одбором Савеза или телом које је Извршни одбор формирао и дао му потребна овлашћења.

 

Председник Савеза предлаже Извршном одбору разматрање и утврђивање нацрта општих аката из претходног става. Извршни одбор утврђује нацрте општих аката и доставља члановима Савеза на расправу.

 

Расправа о нацртима општих аката траје најмање 30 дана.

 

На основу резултата расправе, стручна служба израђује коначан текст општег акта, а Извршни одбор утврђује предлог. Приликом израде коначног текста и утврђивања предлога мора се водити рачуна о мишљењима чланова Савеза датих у току расправе.

 

Скупштина Савеза доноси општа акта Савеза.

 

На начин и по поступку утврђеном у ставу 1 до 5 овог члана доносе се одлуке о изменама и допунама општих аката Савеза.

 

Члан 84

 

Сваки члан Савеза има право да покрене иницијативу за доношење или измену и допуну општег акта. Ако Извршни одбор прихвати иницијативу, примењује се поступак прописан чланом 83. овог Статута.

 

 

XV НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА

 

Члан 85.

 

О статусним променама (припајање, спајање и подела Савеза) одлучује Скупштина Савеза на предлог Извршног одбора двотрећинском већином гласова делегата Скупштине Савеза.

 

У поступку доношења одлуке о статусним променама аналогно се примењују одредбе члана 83. овог Статута.

 

 

XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 86.

 

Овај Статут ступа на снагу даном уписа у регистар код Агенције за привредне регистре и објављивањем у часопису „Пчелар“.

 

Члан 87.

 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Савеза пчеларских организација Србије донет 02. фебруара 2002. године, објављен у часопису „Пчелар“ бр. 2 (фебруар) из 2002. године и његове измене и допуне донете 28. јануара 2006. године, а објављене у часопису „Пчелар“ бр. 9 (септембар) из 2006. године.

 

Члан 88.

 

Изабрани чланови органа Савеза по досадашњем Статуту наставиће да врше своје функције до истека мандата одређеног по том Статуту.

 

Лица за која није предвиђен реизбор по овом Статуту наставиће да врше своју функцију на неодређено време.

 

Члан 89.

 

Савез ће ускладити своја општа акта са овим Статутом у року од годину дана од дана ступања на снагу овог Статута.

 

Пчеларске организације, регионални и покрајински савези и друга удружења и невладине организације, чланови Савеза, ускладиће своје Статуте односно друга одговарајућа акта са овим Статутом у року од годину дана од дана ступања на снагу овог Статута.

 

Председавајући Скупштине Савеза пчеларских организација Србије

 

Ђорђе Мркић

 

___________

 

 

 
Претрага
Посета
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас88
mod_vvisit_counterЈуче322
mod_vvisit_counterОве недеље2246
mod_vvisit_counterОвог месеца7983
mod_vvisit_counterУкупно1407063